Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Poniżej zamieszczono ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 2 sierpnia 2019 r.. W związku ze zmianą powyższego rozporządzenia, zamieszczamy zaktualizowaną instrukcję wypełniania wniosku o przyznanie pomocy oraz informację dotycząca przetwarzania danych osobowych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 2 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - pobierz

Prosimy o zwórcenie uwagi na zapisy § 1 ust. 4) powyższego rozporzadzenia zmieniającego, zgodnie z którym: "koszty kwalifikowalne podlegają refundacji (...) jeżeli zostały poniesione od dnia, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy ..."

 

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - pobierz

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych - pobierz

 

Rozporządzenia i formularze znajdują się również w zakładce: Gospodarka wodno-ściekowa -> Formularze.