Formularze wniosków - Gospodarka wodno-ściekowa

Gospodarka wodno-ściekowa

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

ROZPORZĄDZENIA:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - pobierz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 8 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - pobierz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 5 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - pobierz

Wniosek o przyznanie pomocy:

Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy wersja v.1z - pobierz

Wniosek o przyznanie pomocy v.1z - pobierz

Umowa o przyznaniu pomocy:

Formularz umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną  i w oszczędzanie energii" objętego PROW na lata 2014-2020 wraz z załącznikami (v.4z) - pobierz

Załącznik nr 1 Zestawienie rzeczowo-finansowe (v.4z) - pobierz

Załącznik nr 2 Wykaz działek (v.4z) - pobierz

Załącznik nr 3 Informacja po realizacji operacji (v.4z) - pobierz

Załącznik nr 4 Informacja o podłączonych przyłączach (v.4z) - pobierz

Załącznik nr 5 Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych (v.4z) - pobierz

Załącznik nr 5a Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (v.4z) - pobierz

Wniosek o płatność:

Instrukcja do wniosku o płatność v.3z - pobierz

Wniosek o płatność v.3z (obowiązuje od 05.12.2016 r.) - pobierz

Instrukcja do wniosku o płatność v.4z - pobierz

Wniosek o płatność v.4z (obowiązuje od 17.01.2018 r.) - pobierz

Instrukcja do wniosku o płatność v.5z (zmiana 26.10.2018 r.) - pobierz

Wniosek o płatność v.5z (obowiązuje od 20.06.2018 r.) - pobierz

Wskaźniki:

Wskaźnik skanalizowania gmin na koniec 2014 r. - pobierz

Wskaźnik zwodociągowania gmin na koniec 2014 r. -pobierz