Formularze wniosków - Gospodarka wodno-ściekowa

Gospodarka wodno-ściekowa

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

ROZPORZĄDZENIA:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - pobierz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 17 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - pobierz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 8 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - pobierz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 5 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - pobierz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 2 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - pobierz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - pobierz

Wniosek o przyznanie pomocy:

Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy wersja v.2z - pobierz

Wniosek o przyznanie pomocy v.2z - pobierz

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 13) - pobierz

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 13a) - pobierz

Umowa o przyznaniu pomocy:

Pismo znak: DDD-WDS.65150.9.2019.IB - pobierz

Wersja 6z:

Formularz umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną  i w oszczędzanie energii" objętego PROW na lata 2014-2020 wraz z załącznikami - pobierz

Załącznik nr 1 Zestawienie rzeczowo-finansowe - pobierz

Załącznik nr 2 Wykaz działek - pobierz

Załącznik nr 3 Informacja po realizacji operacji - pobierz

Załącznik nr 4 Informacja o podłączonych przyłączach - pobierz

Załącznik nr 5 Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych - pobierz

Załącznik nr 5a Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) - pobierz

Wniosek o płatność:

Instrukcja do wniosku o płatność v.3z - pobierz

Wniosek o płatność v.3z (obowiązuje od 05.12.2016 r.) - pobierz

Instrukcja do wniosku o płatność v.4z - pobierz

Wniosek o płatność v.4z (obowiązuje od 17.01.2018 r.) - pobierz

Instrukcja do wniosku o płatność v.5z (zmiana 26.10.2018 r.) - pobierz

Wniosek o płatność v.5z (obowiązuje od 20.06.2018 r.) - pobierz

 

Instrukcja do wniosku o płatność v.5z (zmiana marzec 2021 r.) - pobierz

Wniosek o płatność v.5z (zmiana styczeń 2021 r.) - pobierz

Materiały pomocnicze:

Wskaźniki zwodociągowania i skanalizowania - pobierz

Dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy - pobierz

Stopa bezrobocia - pobierz