Formularze wniosków - LEADER 19.2

Uprzejmie informuję, że ARiMR zakończyła pracę nad Generatorami Wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Generator dostępny jest na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - KLIKNIJ

Pod wskazanym linkiem znajdują się Generatory Wniosków dla:

I. Operacji w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,

II. Operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Wniosek o zaliczkę -> KLIKNIJ
Insturkcja wypełniania wniosku o zaliczkę -> KLIKNIJ


Poradnik dla Wnioskodawców i Beneficjentów (jeśli dotyczy) Konkurencyjny tryb wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji w ramach PROW na lata 2014-2020 dla umów o przyznaniu pomocy zawartych od 18.01.2017 r. - otwórz 


I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xls) - pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy cz. II (.pdf) - pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy cz. II (.xls) - pobierz

2)Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) - pobierz (aktualizacja 1 grudnia 2017r.)

3) Biznesplan (wersja 3z):

 • Biznesplan (.pdf) - pobierz
 • Biznesplan (.docx) - pobierz
 • Biznesplan (.xls) - pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (.pdf) - pobierz

4) Biznesplan INKUBATORY (wersja 3z):

 • Biznesplan (.pdf) - pobierz
 • Biznesplan (.docx) - pobierz
 • Biznesplan (.xls) - pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (.pdf) - pobierz

5) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

6) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - pobierz

7) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.doc) - pobierz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.xlsx) - pobierz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.xls) - pobierz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) - pobierz
 • Załącznik 3a kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) - pobierz

7a) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z - pdf)

 • Umowa o przyznaniu pomocy - pobierz
 • Załącznik 1 - pobierz
 • Załącznik 2 - pobierz
 • Załącznik 3 - pobierz
 • Załącznik 3a - pobierz
 • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (.pdf) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) (wersja uaktualniona do umowy 7z) - otwórz

7b) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.excel) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) - otwórz

7c) Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy:

 • umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy (.doc) - pobierz
 • umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy (.pdf) - pobierz
 • Załącznik nr 2 (.xls) - pobierz
 • Załącznik nr 2 (.pdf) - pobierz
 • Załącznik nr 4 (.doc) - pobierz
 • Załącznik nr 4 (.pdf) - pobierz

7d) NOWE! Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 8z - pdf)

 • Umowa o przyznaniu pomocy – pobierz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji – pobierz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych – pobierz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych – pobierz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) – pobierz
 • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji – pobierz
 • Załącznik 6 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy – pobierz
 • Załącznik 7 – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej – pobierz
 • Załącznik 8 – Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa – pobierz
 • Załącznik 9 – Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa – pobierz
 • Załącznik 10 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – pobierz

7e) NOWE! Formularz aneksu do umowy o przyznaniu pomocy – dotyczy tylko Beneficjentów prowadzących działalność w branży zagrożonej pandemią SARS-CoV-2 (pdf)

8) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - pobierz
 • Wniosek o płatność (.xls) - pobierz
 • Wniosek o płatność cz. II (.pdf) - pobierz
 • Wniosek o płatność cz. II (.xls) - pobierz

8a) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) - pobierz

 • Załącznik nr 2 Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowejpobierz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór - excel)
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu - otwórz

9) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 4z - pobierz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 4z - pobierz
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 4z - pobierz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 4z - pobierz

9a) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z) - pobierz

 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (.xlsx) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu - otwórz

 

UWAGA:

W zakresie zasad wypełniania Tabeli 9.3. Zaktualizowana wartość netto biznesplanu dla operacji w ramach podejmowania działalności gospodarczej w poddziałaniu 19.2 informujemy, że w saldzie bieżącym dla roku N+2 (wiersz 9. Saldo bieżące) uwzględnia się również wartość końcową (wiersz 7. Wartość końcowa, kolumna rok N+2).

Na stronie internetowej ARiMR zostało zamieszczone narzędzie pomocnicze (plik .xlsx) do wypełniania biznesplanu w zakresie tabel finansowych: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, które umożliwi wyliczenia zgodnie z ww. zasadą - ścieżka dostępu do ww. narzędzia:
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/BP_premie_a.xlsx

Dodatkowo, w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi lokalizacji pomocniczych Tabel finansowych biznesplanu informuję, że narzędzia zostały zamieszczone na stronie internetowej ARIMR, zgodnie ze ścieżką dostępu:
- dla operacji realizowanych w poddziałaniu 19.2 (z wyłączeniem „premii”), w przypadku których jest wymagane przedstawienie biznesplanu:
 http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/BP_inne.xlsx
- dla operacji w ramach podejmowania działalności gospodarczej w poddziałaniu 19.2: 
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/BP_premie_a.xlsx


 

 

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) -  pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xls) -  pobierz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) (wersja 3z) - pobierz (aktualizacja 1 grudnia 2017r.)

WAŻNE!!
Dokumentowanie miejsca zamieszkania podmiotu będącego osobą fizyczną - pismo ARiMR - POBIERZ

Do naborów wniosków z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, wszczętych od 10.05.2018r. w celu dokumentowania miejsca zamieszkania podmiotu będącego osobą fizyczną właściwym jest dokumentowanie miejsca zamieszkania poprzez wykazanie:

- adresu zameldowania na pobyt stały potwierdzonego wpisem w dowodzie osobistym (jeżeli wpis w tym zakresie jest aktuualny), albo

- adresu zameldowania na pobyt stały lub czasowy potwierdzonego w zaświadczeniu z właściwej EwidencjiI Ludności o miejscu pobytu stałego lub czasowego, w przypadku, gdy dowód osobisty został wydany na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29.01.2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu itrybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. poz. 212, z późn. zm.), zgodnie z którym w treści dowodu brak jest adresu zameldowania lub gdy jest ono różne od miejscca zameldowania na pobyt stały (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku).  

3) Biznesplan (wersja 3z)

 • Biznesplan (.pdf) - pobierz
 • Biznesplan (.docx) - pobierz
 • Biznesplan (.xls) - pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (.pdf) - pobierz

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 3z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - pobierz
 • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - pobierz

4a) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z):

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - pobierz
 • Załącznik 2 - pobierz 
 • Informacja monitorujaca z realizacji biznesplanu_Informacja po realizacji operacji (.xlsx) - pobierz
 • INFORMACJA POMOCNICZA PRZY WYPEŁNIANIU FORMULARZA INFORMACJI MONITORUJĄCEJ Z REALIZACJI BIZNESPLANU / INFORMACJI PO REALIZACJI OPERACJI - pobierz

4b) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z, obowiązuje od 21.12.2020r.):

 • Umowa o przyznaniu pomocy - pobierz
 • Załącznik 1 do umowy (BP) - pobierz
 • Załącznik 2 do umowy (WD) - pobierz
 • Załącznik 3 do umowy (IPRO) - pobierz
 • Załącznik 4 do umowy (Zgoda) - pobierz
 • Załącznik 5 do umowy (Ośw.) - pobierz
 • Załącznik 6 do umowy (RODO) - pobierz
 • Aneks do umowy - pobierz

4c)  NOWE! Formularz aneksu do umowy o przyznaniu pomocy – dotyczy tylko Beneficjentów prowadzących działalność w branży zagrożonej pandemią SARS-CoV-2 (pdf)

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z) - obowiązuje od 16.10.2017 r.

 • Wniosek o płatność (.pdf) - pobierz
 • Wniosek o płatność (.xls) - pobierz

6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z)

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - pobierz
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - pobierz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór - excel)
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu - otwórz 

7) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 2z - pobierz
 • Wniosek o płatność (.xls) - wersja 2z - pobierz

8) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z)

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) zaktualizowana 31.05.2017 - pobierz
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - pobierz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór - excel)
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu - otwórz

Uwaga!
05.06.2019 r. został udostępniony wniosek o płatność wraz z instrukcją jego wypełniania w wersji 4z

7a) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 4z - pobierz
 • Wniosek o płatność (.xlsx) - wersja 4z - pobierz

8a) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z)

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) - pobierz
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - pobierz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór - xlsx) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu - otwórz

 

 


 

 

III. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xls) - pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy cz. II (.pdf) - pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy cz. II (.xls) - pobierz

Potwierdzenie niekomeryjnego charakteru operacji - pobierz

Informacje pomocnicze - obliczenie wartości bieżącej netto - pobierz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) - pobierz

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy:

     (wersja 3z):

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - pobierz
 • Załącznik 1 (pdf.) - pobierz
 • Załącznik 2 (pdf.) - pobierz

     (wersja 4z):

 • Umowa o przyznanie pomocy (.pdf) - pobierz
 • Umowa o przyznanie pomocy (.doc) - pobierz
 • Załącznik 1 (.xls) - pobierz
 • Załącznik 2 (.xls) - pobierz(wersja 4z):

     

(wersja 5z, aktualizacja 02.2021r.):

 • Umowa o przyznanie pomocy (.pdf)pobierz
 • Załącznik 1 (.pdf)pobierz
 • Załącznik 2 (.pdf) - pobierz
 • Załącznik 3 (.pdf) - pobierz

4) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - pobierz
 • Wniosek o płatność (.excel) - pobierz
 • Wniosek o płatność cz. II (.pdf) - pobierz
 • Wniosek o płatność cz. II (.xls) - pobierz
  Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z) - pobierz

 5) UWAGA AKTUALIZACJA (01.06.2020r.) Formularz wniosku o płatność wersja 5

 • Wniosek o płatność (.pdf) - pobierz
 • Wniosek o płatność (.excel) - pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 5z) - pobierz

KLAUZULE RODO

RODO klauzule 19.2 - pobierz
RODO klauzule DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO 19.2 - pobierz
RODO klauzule DO LISTY OBECNOŚCI 19.2 - pobierz