Gospodarka wodno-ściekowa


Opis działania

Działanie - Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 

Poddziałanie: 7.2 - Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Opis rodzaju operacji:

Wsparcie w ramach tego typu operacji obejmuje:

-budowę, przebudowę, modernizację lub wyposażenie obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków;

-zakup i montaż urządzeń kanalizacyjnych oraz urządzeń wodociągowych.

Beneficjenci: gmina; spółka, w której udziały mają wyłącznie JST; związek międzygminny.

Koszty kwalifikowalne:

-koszty budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia obiektów budowlanych, w szczególności: oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniana wody, systemów kanalizacji sieciowej lub pojedynczych systemów oczyszczania ścieków;

-koszty zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji;

-koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.

Warunki kwalifikowalności:

Pomoc może być przyznana jeśli operacja:

a) realizowana jest w miejscowości, należącej do:

- gminy wiejskiej lub

- gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub

- gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;

b) realizowana jest w miejscowościach poza aglomeracjami zdefiniowanymi w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych;

c) jest spójna z dokumentem planistycznym gminy lub lokalną strategią rozwoju gminy lub planem rozwoju miejscowości;

d) spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji;

e) realizowana będzie na nieruchomości należącej do wnioskodawcy lub wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone w operacji przez okres związania celem.

Zasady dotyczące ustalania kryteriów wyboru:

O przyznaniu pomocy decyduje liczba uzyskanych punktów na podstawie kryteriów dotyczących:

- inwestycji zlokalizowanych na terenie na którym istnieje największa potrzeba poprawy stanu wód zgodnie ze zaktualizowanym programem wodno-środowiskowym kraju;

- łącznej realizacji gospodarki wodnej i ściekowej;

- dochodu podatkowego gminy, w której jest planowana realizacja operacji (preferencje dla gmin o niższym dochodzie podatkowym w przeliczeniu na jednego mieszkańca);

- bezrobocia w powiecie, na obszarze którego jest położona gmina, w której jest planowana operacja (preferencje dla gmin o wysokim poziomie bezrobocia);

- powiązania operacji z inwestycjami dotyczącymi tworzenia infrastruktury szerokopasmowej;

- specyfiki regionu.

W przypadku operacji o tej samej liczbę punktów przewiduje się preferencje dla operacji których realizacja umożliwi oczyszczenie większej objętości ścieków.

Kwoty i stawki wsparcia (mające zastosowanie):

Wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 2 000 000 zł na beneficjenta w okresie realizacji Programu. Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi 63,63% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości 36,37% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze środków własnych beneficjenta. W ramach operacji wartość całkowitego kwalifikowalnego kosztu nie może przekroczyć 1 000 000 EUR.