Informacja i promocja

Działania informacyjne PROW 2014-2020

Unia Europejska wymaga informowania opinii publicznej, odbiorców działań i wszystkich zainteresowanych, że przedsięwzięcia współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) mogły zostać zrealizowane właśnie dzięki unijnej pomocy finansowej.

Zapewnienie reklamy i promocji PROW 2014–2020, określone w art. 66 ust. 1, lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez EFRROW i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, realizowane jest poprzez Strategię komunikacji PROW 2014-2020 przygotowaną zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez EFRROW.

Odpowiednio prowadzona komunikacja pozwoli zrealizować określone w Programie cele, m. in. poprzez skuteczne poinformowanie o możliwościach, jakie oferuje Program oraz zaprezentowanie jego efektów. Działania informacyjno-promocyjne, by były skuteczne, muszą być odpowiednio dobrane do grup docelowych i ich potrzeb. Naczelną zasadą jest, by informowanie potencjalnych beneficjentów odbywało się w odpowiednim czasie, informowanie beneficjentów odbywało się na bieżąco w trakcie realizacji operacji, a opinia publiczna posiadała wiedzę na temat istotności roli EFRROW w rozwoju obszarów wiejskich i wsi.

  

Do pobrania:

Strategia komunikacji PROW 2014-2020 wraz załącznikami

Akualizacja Strategii komunikacji PROW 2014-2020