LEADER


Opis działania

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Poddziałanie: 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Opis rodzaju operacji
Wsparcie w ramach tego poddziałania musi spełniać cele szczegółowe dla działania oraz cele określone w LSR.

Beneficjenci
- Osoby fizyczne
- Osoby prawne, w tym m.in. kółka rolnicze, JST z wyłączeniem województw, ich związki bądź ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe.
- Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną.

W przypadku projektów grantowych, grantobiorcami mogą być również sformalizowane grupy nieposiadające osobowości prawnej (np. koła gospodyń wiejskich). Grantobiorcami nie mogą być podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub deklarujące jej podjęcie.

W przypadku operacji mających na celu rozpoczęcie lub rozwój działalności pozarolniczej pomoc może być przyznana:
a) osobom fizycznym ubezpieczonym na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w niepełnym zakresie, którzy obok rolniczej prowadzą działalność pozarolniczą,
b) osobom prowadzącym działalność gospodarczą,
c) osobom nieubezpieczonym na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników deklarującym podjęcie działalności pozarolniczej,
- wykonującym lub deklarującym działalność gospodarczą w formie mikro lub małego przedsiębiorstwa.

W przypadku operacji w zakresie przetwórstwa lub sprzedaży produktów rolnych beneficjentem może być również osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie.

Beneficjentem może być LGD jedynie w przypadku: „operacji własnych LGD” (bez uszczerbku dla art. 34 ust. 3 lit b rozporządzenia ogólnego wskazującego na konieczność stosowania niedyskryminującej i przejrzystej procedury wyboru, pozwalającej unikać konfliktów interesów); „projektów grantowych” tj. operacji, gdzie beneficjentem ubiegającym się o wsparcie przed podmiotem wdrażającym jest LGD, i to LGD jest wskazywana w systemie jako beneficjent; operacja taka składa się z szeregu grantów, których realizatorami są różnorodne podmioty działające na obszarze objętym LSR; wszystkie granty wchodzące w skład projektu grantowego, są projektami komplementarnymi i łącznie przyczyniają się do realizacji, założonych dla danego projektu grantowego, celów i wskaźników.

Koszty kwalifikowalne


Koszty kwalifikowalne obejmują koszty (nie dotyczy operacji, na które pomoc jest przyznawana w formie płatności zryczałtowanej):
- zakupu dóbr i usług,
- wykonania robót budowlanych,
- organizacji i przeprowadzenia spotkania, szkolenia, wydarzenia promocyjnego itp.;
- najmu, dzierżawy lub zakupu oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń lub maszyn, materiałów lub przedmiotów;
- zakupu środków transportu przy czym koszt nie może przekroczyć 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne;
- zatrudnienia osób zaangażowanych w realizację operacji tylko w przypadku operacji o charakterze szkoleniowym, funkcjonowania nowoutworzonych sieci oraz inkubatorów przetwórstwa lokalnego;
- ogólne;
- inne koszty związane z realizacją operacji.
Nie ma możliwości wsparcia zakupu używanych maszyn, urządzeń, sprzętu lub innego wyposażenia objętego operacją, za wyjątkiem zakupu eksponatów w ramach operacji dotyczących zachowania dziedzictwa.
Zgodnie z art. 61 ust. 3 rozporządzenia EFRROW do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wkład niepieniężny wnioskodawcy.

Warunki kwalifikowalności

Pomoc może być przyznana jeżeli:
1) wnioskodawca wykaże doświadczenie lub uzasadni potencjał, lub kwalifikacje, lub prowadzi działalność odpowiednią do realizacji operacji;
2) operacja jest uzasadniona ekonomicznie, za wyjątkiem operacji:
a) polegającej na nieodpłatnym lub niekomercyjnym udostępnianiu:
- infrastruktury służącej działalności przetwórczej udostępnianej lokalnym producentom,
- ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej lub drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego,
- obiektów stanowiących dziedzictwo lokalne,
b) szkoleniowej,
c) promocyjnej w zakresie: turystyki, rekreacji, kultury, dziedzictwa, produktów lokalnych, rynków lokalnych,
d) polegającej na kultywowaniu dziedzictwa lokalnego;
operacja realizowana będzie na nieruchomości będącej własnością wnioskodawcy lub wnioskodawca posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone w operacji przez okres związania celem;
3) w przypadku operacji z zakresu tworzenia i funkcjonowania sieci, operacja realizowana jest przez co najmniej 2 partnerów, których działalność jest ukierunkowana na tworzenie krótkich łańcuchów żywnościowych, rynków lokalnych lub usług turystycznych (wsparcie z tego zakresu nie dotyczy tworzenia grup producentów lub tworzenia grup operacyjnych na rzecz innowacji lub wsparcia przygotowawczego dla lokalnych grup działania).

Powyższe warunki muszą być spełnione również w ramach realizacji projektu grantowego.

W przypadku wsparcia w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, uzyskanie pomocy powyżej 25 000 zł wymaga utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy.

W przypadku zakładania działalności gospodarczej zawsze wymagane jest utworzenie przynajmniej 1 miejsca pracy (w tym samozatrudnienie).

Pomoc nie jest przyznawana na:
- operacje służące zaspokajaniu partykularnych potrzeb beneficjenta;
- organizację operacji cyklicznych, za wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR;
- promocję indywidualnych przedsiębiorców, ich produktów i usług.

Podmiotowi na rozpoczęcie działalności gospodarczej, pomoc przysługuje raz w okresie realizacji Programu.

Podmiotowi, który otrzymał pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej, pomoc na rozwój tej działalności może być przyznana nie wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia przyznania tej pomocy.

Podmiotowi, któremu przyznano pomoc w ramach poddziałania „Pomoc na inwestycje w przetwórstwo/marketing i rozwój produktów rolnych” pomoc w zakresie przetwórstwa nie może być przyznana.

W ramach działania LEADER jeden przedsiębiorca nie może uzyskać wsparcia zarówno na utworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego, jak i na tworzenie lub rozwój przedsiębiorczości w zakresie przetwórstwa.

Zasady dotyczące ustalania kryteriów wyboru

Wybór operacji do finansowania będzie miał charakter konkursu.

Kryteria wyboru operacji oraz zasady dokonywania ich zmian określone zostaną przez LGD w LSR. Będą one podlegały ocenie przez komisję wybierającą w ramach konkursu na wybór LSR. Zmiana kryteriów wyboru będzie wymagała zgody samorządu województwa, z którym LGD podpisała umowę na realizację LSR.

Premiowane przez LGD będą operacje spełniające w szczególności jedno lub kilka z wymienionych kryteriów:
- innowacyjne;
- przewidujące zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu;
- generujące nowe miejsca pracy;
- realizowane przez podmioty zakładające działalność, której podstawę będą stanowiły lokalne produkty rolne (lokalny produkt rolny – wytwarzany na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju);
- ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy, określonych w LSR.

W przypadku konkursów na realizację operacji z zakresu zakładania działalności gospodarczej, rozwijania przedsiębiorczości oraz dywersyfikacji źródeł dochodu obowiązkowe jest stosowanie kryterium odnoszącego się do tworzenia nowych miejsc pracy. Dodatkowe punkty należy przyznać operacjom zakładającym utworzenie większej liczby miejsc pracy niż zakładane minimum .

W przypadku operacji w zakresie infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej lub drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego, LGD przewidzi w kryteriach wyboru preferencje dla operacji realizowanych w miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców.

Kwoty i stawki wsparcia (mające zastosowanie)
Maksymalna kwota pomocy dla danego rodzaju operacji będzie ustalona przez LGD.

Limity pomocy na beneficjentów/grantobiorców:
Beneficjenci inni niż jednostki sektora finansów publicznych oraz LGD – maksymalnie 300 000 PLN w okresie realizacji Programu, za wyjątkiem beneficjentów realizujących operacje polegające na utworzeniu inkubatora przetwórstwa lokalnego.
Grantobiorcy – maksymalnie 100 000 PLN. W przypadku podmiotu, który będzie ubiegać się o wsparcie na rzecz sformalizowanej grupy nieposiadającej osobowości prawnej, limit pomocy jest liczony odrębnie na każdą sformalizowaną grupę.
W przypadku jednostek sektora finansów publicznych, wartość realizowanych przez nie samodzielnie grantów nie może przekroczyć 20% danego projektu grantowego. Ograniczenie to nie ma zastosowania w przypadku, gdy sformalizowana grupa nieposiadająca osobowości prawnej realizuje grant we współpracy z jednostką sektora finansów publicznych, która ubiegała się o wsparcie na rzecz tej grupy.
W przypadku realizacji operacji w partnerstwie limit pomocy każdego z partnerów jest pomniejszany proporcjonalnie.

Limity pomocy na operacje:
Limit na operacje – 300 000 PLN kwoty pomocy z wyłączeniem operacji z zakresu rozpoczęcie działalności gospodarczej, tworzenia inkubatorów oraz operacji realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych.
Limit pomocy na utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego - 500 000 PLN kwoty pomocy.
Limit na operację z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej – 100 000 PLN kwoty pomocy.
Limit na operację własną – 50 000 PLN kwoty pomocy.
Całkowita wartość operacji realizowanych poza projektem grantowym wynosi co najmniej 50 000 PLN.
Całkowita wartość grantu wynosi nie więcej niż 50 000 PLN.
Intensywność pomocy wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych operacji, w zależności od kategorii beneficjenta, rodzaju operacji oraz zapisów LSR.
Pomoc przyznawana w związku z działalnością gospodarczą będzie miała charakter pomocy de minimis.


Wdrażanie projektów współpracy
Poddziałanie: 19.3 – Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

Opis rodzaju operacji
Przygotowanie projektu współpracy i realizacja projektu współpracy.

Projekty współpracy mogą dotyczyć współpracy międzyterytorialnej (pomiędzy LGD w ramach jednego województwa lub z różnych województw) lub międzynarodowej.

Beneficjenci
LGD, których LSR zostały wybrane do realizacji i finansowania ze środków Programu.

Koszty kwalifikowalne
- zakup dóbr, usług,
- roboty budowlane,
- organizację i przeprowadzanie spotkań/wyjazdów/wydarzeń itp.,- najem, dzierżawę lub zakup oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń, maszyn, materiałów lub przedmiotów,- przygotowanie badań, analiz, opracowań, dokumentacji,
- tłumaczenia,
- najem lub dzierżawę pomieszczeń, obiektów lub gruntu,
- promocję i informację,
- wynagrodzenie za pracę oraz usługi świadczone w związku z przygotowaniem lub realizacją projektu współpracy,
- inne koszty związane z realizacją operacji.
Koszty związane z poszukiwaniem partnerów projektu współpracy, nie są kosztem kwalifikowalnym działania. Zadania w tym zakresie mogą podlegać finansowaniu ze środków KSOW. W ramach KSOW udzielane będzie również wsparcie techniczne dla LGD mające na celu inicjowanie współpracy pomiędzy LGD, szczególnie w zakresie projektów współpracy międzynarodowej a także przygotowanie dobrych jakościowo projektów.

Warunki kwalifikowalności
Pomoc może być przyznana, jeżeli projekt współpracy:
- jest zgodny z LSR wszystkich LGD ubiegających się o wsparcie tego projektu w ramach Programu;
- jest realizacją wspólnego przedsięwzięcia;
- przyczyni się do osiągnięcia wskaźników określonych w LSR wszystkich wnioskujących LGD (tych wskaźników, których osiągnięcie zaplanowano poprzez projekt współpracy) – kryterium mierzalności, określoności w czasie, możliwości osiągnięcia w okresie realizacji projektu.
Jeżeli projekt współpracy zawarty jest w LSR, musi to mieć odzwierciedlenie we wskaźnikach przewidzianych w LSR. Powinno być jasno wskazane, które cele szczegółowe LSR zostaną zrealizowane przez dany projekt współpracy i na osiągnięcie jakiego wskaźnika realizacja projektu wpłynie. Wskaźnik powinien mieć określoną wartość wyjściową i docelową. Wymagany poziom osiągnięcia wskaźnika na koniec realizacji LSR wynosi minimum 50%.
Jeśli projekt nie jest zawarty w LSR, jego realizacja będzie możliwa, jeżeli do LSR zostaną dodane nowe wskaźniki lub zostanie podwyższony poziom obecnych, ze wskazaniem, że zostaną osiągnięte poprzez projekt współpracy. Pozostałe zasady są analogiczne jak w przypadku projektu od początku zawartego w LSR.

Zasady dotyczące ustalania kryteriów wyboru
Każda operacja będzie oceniana pod kątem spełniania kryteriów wyboru. Projekty wybrane do dofinansowania muszą osiągnąć minimum 60% punktów w ramach oceny prowadzonej zgodnie z kryteriami wyboru (jednolitymi dla całego kraju, skonsultowanymi z Komitetem Monitorującym).
Kryteria wyboru będą dotyczyć w szczególności innowacyjności oraz działań przyczyniających się do tworzenia miejsc pracy. Przy wyborze premiowane będą projekty współpracy międzynarodowej.

Kwoty i stawki wsparcia (mające zastosowanie)
Całkowity planowany koszt jednego projektu międzyterytorialnego wynosi minimum 50 000 zł.
Limit pomocy na LGD w okresie realizacji Programu: do 5% wsparcia kierowanego z Programu na daną LSR w ramach poddziałań Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji.
Intensywność pomocy wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych operacji.


Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji
Poddziałanie: 19.4 - Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Opis rodzaju operacji
Wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD zapewniające sprawną i efektywną pracę LGD, w tym sprawne funkcjonowanie biura LGD oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji tych LSR.
Wsparcie procesu aktywizacji związanej z realizacją LSR. Zapewnienie wsparcia dla potencjalnych beneficjentów w opracowaniu projektów, przygotowaniu wniosków i realizacji projektów (prowadzenie przez LGD doradztwa na rzecz potencjalnych beneficjentów LSR). Wsparcie przyczyni się także do budowania kapitału społecznego na wsi, a poprzez to do pobudzenia zaangażowania społeczności lokalnej, zgodnie
z zasadą partycypacyjności, w rozwój obszaru oraz lepszego wykorzystania potencjału obszarów wiejskich.

Beneficjenci
LGD, których LSR zostały wybrane do realizacji i finansowania ze środków Programu.

Koszty kwalifikowalne
Nie określa się.

Warunki kwalifikowalności
Wybór do realizacji i finansowania ze środków Programu LSR, opracowanej przez LGD.
Możliwość uzyskania wsparcia zapewniona jest dla wszystkich LGD, których LSR wspierane są ze środków EFRROW, zgodnie z decyzją o wyborze LSR. Wsparcie nie może być łączone ze wsparciem kosztów bieżących i aktywizacji w ramach innych programów współfinansowanych ze środków funduszy EFSI.

Zasady dotyczące ustalania kryteriów wyboru
Nie ustala się

Kwoty i stawki wsparcia (mające zastosowanie)
Wysokość kwot ryczałtowych zostanie określona w przepisach krajowych z uwzględnieniem wyników analizy i będzie uwzględniać wielkość obszaru objętego LSR.


Lokalne Grupy Działania w województwie podlaskim:

 1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Tygiel Doliny Bugu", ul. Warszawska 51/7, 17-312 Drohiczyn, tel. 856557706
  Obszar: Miasto i Gmina Drohiczyn, Gmina Dziadkowice, Gmina Grodzisk, Gmina Mielnik, Gmina Milejczyce, Gmina Nurzec Stacja, Gmina Perlejewo, Gmina Siemiatycze, Miasto Siemiatycze, Gmina Huszlew, Gmina Ceranów, Miasto i Gmina Łosice, Gmina Olszanka, Gmina Platerów, Gmina Korczew, Gmina Sarnaki, Gmina Stara Kornica, Gmina Jabłonna Lacka, Gmina Repki, Gmina Sabnie, Gmina Sterdyń, Gmina Sokołów Podlaski, Miasto i Gmina Kosów Lacki, Gmina Przesmyki, Gmina Paprotnia

 2. Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska, ul. Piłsudskiego 17, 16-030 Supraśl, tel. 857108850
  Obszar: Gmina Czarna Białostocka, Gmina Dobrzyniewo Duże, Gmina Gródek, Gmina Jasionówka, Gmina Juchnowiec Kościelny, Gmina Knyszyn, Gmina Michałowo, Gmina Supraśl, Gmina Wasilków, Gmina Zabłudów

 3. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Brama na Podlasie", ul. Mickiewicza 1A, 18-200 Wysokie Mazowieckie, tel. 86 275 26 27 wew. 413, 414, 415
  Obszar: Miasto Brańsk, Gmina Brańsk, Gmina Ciechanowiec, Gmina Czyżew, Gmina Klukowo, Gmina Kołaki Kościelne, Gmina Kulesze Kościelne, Gmina Nowe Piekuty, Gmina Rudka, Gmina Rutki, Gmina Szepietowo, Gmina Szumowo, Gmina Wysokie Mazowieckie, Miasto Wysokie Mazowieckie, Gmina Zambrów, Miasto Zambrów

 4. Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”, ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka, tel. 856825026
  Obszar: Gmina Białowieża, Gmina Bielsk Podlaski, Gmina Boćki, Gmina Czeremcha, Gmina Czyże, Gmina Dubicze Cerkiewne, Gmina Hajnówka, Miasto Hajnówka, Gmina Kleszczele, Gmina Narew, Gmina Narewka, Gmina Orla

 5. Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo, tel. 862738044
  Obszar: Gmina Bargłów Kościelny, Miasto Grajewo, Gmina Grajewo, Gmina Jedwabne, Gmina Przytuły, Gmina Rajgród, Gmina Radziłów, Gmina Szczuczyn, Gmina Wąsosz

 6. Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, ul. Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna, tel. 856505104
  Gmina Choroszcz, Gmina Kobylin Borzymy, Gmina Krypno, Gmina Łapy, Gmina Poświętne, Gmina Sokoły, Gmina Suraż, Gmina Turośń Kościelna, Gmina Tykocin, Gmina Wyszki, Gmina Zawady

 7. Stowarzyszenie "Sąsiedzi", ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, tel. 864735335
  Obszar: Gmina Łomża, Gmina Miastkowo, Gmina Piątnica, Gmina Śniadowo, Gmina Wizna

 8. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski, ul. Piłsudskiego 2, 16-100 Sokółka, tel. 857115050
  Obszar: Gmina Krynki, Gmina Kuźnica, Gmina Sidra, Gmina Sokółka, Gmina Szudziałowo

 9. Fundacja "Kraina Mlekiem Płynąca", ul. Krótka 15, 18-516 Mały Płock, tel. 862791910
  Obszar: Gmina Grabowo, Gmina Kolno, Miasto Kolno, Gmina Mały Płock, Gmina Nowogród, Gmina Stawiski, Gmina Turośl, Gmina Zbójna

 10. Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański, ul. Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola, tel. 857128307
  Obszar: Gmina Dąbrowa Białostocka, Gmina Goniądz, Gmina Janów, Gmina Jaświły, Gmina Korycin, Gmina Lipsk, Gmina Mońki, Gmina Nowy Dwór, Gmina Suchowola, Gmina Sztabin, Gmina Trzcianne

 11. Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki, tel. 791357688
  Obszar: Gmina Bakałarzewo, Gmina Filipów, Gmina Jeleniewo, Gmina Przerośl, Gmina Raczki, Gmina Suwałki, Gmina Szypliszki, Gmina Wiżajny, Gmina Giby, Gmina Krasnopol, Gmina Puńsk, Gmina Sejny, miasto Sejny, Gmina Nowinka, Gmina Rutka-Tartak

Więcej o RLKS/LEADER znajdzie tu: link.