KSOW

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

W strukturach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) znajduje się Sekretariat Centralny oraz po jednym sekretariacie regionalnym działającym przy każdym z urzędów marszałkowskich. Oprócz tego KSOW, w części dot. Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie (SIR) wdrażany jest przez wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Do celów KSOW należy zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, podniesienie jakości realizacji Programu, informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym, promowanie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności i w leśnictwie oraz aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich. 

W województwie podlaskim Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie prowadzona jest przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Jej głównym celem jest ułatwianie tworzenia oraz funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz pozostałymi podmiotami wspierającymi wdrażanie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. SIR dąży do ułatwiania wymiany wiedzy fachowej oraz  dobrych praktyk w zakresie innowacji w rolnictwie na obszarach wiejskich. KSOW realizowany jest na podstawie Planu Działania KSOW 2014-2020 oraz dwuletnich planów operacyjnych (ostatni plan operacyjny dotyczyć będzie lat 2022-2023). Przedsięwzięcia KSOW mogą być inicjowane przez partnerów KSOW lub realizowane jako projekty własne.

Więcej informacji o podstawach prawnych funkcjonowania KSOW oraz kto i na jakich zasadach może z niego skorzystać, jak też aktualności związane z naborami i realizacją znajdziecie Państwo na następujących stronach:

Sekretariat Centralny

Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Podlaskiego 

SIR przy Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie