Nowy wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu: "Gospodarka wondo-ściekowa"

W związku z wejściem w życie w dniu 07 grudnia 2019 r. Zarządzenia nr 155/2019 Prezesa ARiMR zmieniającego zarządzenie w sprawie wprowadzenia wzoru formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zamieszczamy zaktualizowany wzór formularza umowy wraz z załącznikami

Zmiany wprowadzone w treści formularza umowy dotyczą w szczególności:

- wprowadzenia możliwości ponoszenia kosztów kwalifikowalnych operacji od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy,

- wprowadzenia wymogu zmiany umowy w przypadku zmiany miejsc realizacji operacji określonych w załączniku nr 2 do umowy,

- zaktualizowania publikatorów aktów prawnych,

- innych zmian o charakterze porządkowym.

Ponad to informuję, że istnieje możliwość, na wniosek beneficjenta i w zakresie przez niego wskazanym, aneksowania wcześniej zawartych umów.

 

Umowa (v. 5z) - pobierz

Załącznik nr 1 (v. 5z) - pobierz

Załącznik nr 2 (v. 5z) - pobierz

Załącznik nr 3 (v. 5z) - pobierz

Załącznik nr 4 (v. 5z) - pobierz

Załącznik nr 5 (v. 5z) - pobierz

Załącznik nr 5a (v. 5z) - pobierz

 

Rozporządzenia i formularze znajdują się również w zakładce: Gospodarka wodno-ściekowa -> Formularze.