Lista operacji - gospodarka wodno-ściekowa - AKTUALIZACJA

Zarząd Województwa Podlaskiego uchwałą nr 83/1344/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. zaktualizował i zatwierdził Listę operacji informującą o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: "Gospodarka wodno-ściekowa"

Zaktualizowana LISTA OPERACJI informująca o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno–ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”/poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 dla naboru od 17 czerwca 2019 r. do 9 sierpnia 2019 r. - Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego nr 83/1344/2019 z dnia 19 listopada 2019 r.

Zgodnie z § 11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w celu ustalenia kolejności przysługiwania pomocy dokonuje się oceny wniosków o przyznanie pomocy, przyznając planowanej operacji punkty według kryteriów wyboru operacji oraz kryteriów dotyczących specyfiki regionu. Zgodnie z zapisami § 11 ust. 9 pomoc może być przyznana na realizację operacji, która uzyskała co najmniej 12 punktów.