Kontakt z Lokalnymi Grupami Działania i informacje dotyczące poddziałania 19.2

W związku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa SARS-Cov-2, informujemy, że bezpośredni kontakt z Lokalnymi Grupami Działania (dalej LGD) w najbliższym czasie może być utrudniony. Na stronach internetowych poszczególnych LGD znajdziecie Państwo informację dotyczące dni i godziny otwarcia biura, adresy e-mail oraz numery telefonów, pod którymi dostępni będą pracownicy LGD.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PODDZIAŁANIA 19.2:

Ponadto informujemy Beneficjentów poddziałania 19.2 o możliwości zastosowania przepisu § 25 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664 oraz 2023) (dalej rozporządzenie) mówiącego o przywróceniu terminu na wykonanie danej czynności, w przypadku wniesienia prośby w terminie 14 dni od dnia ustąpienia przyczyny uchybienia. Jednocześnie, zgodnie z § 32 ust. 2 ww. rozporządzenia do trybu rozpatrywania wniosków o płatność przepisy § 24 i § 25 stosuje się odpowiednio.