Informacja dla Beneficjentów działania 19.2 prowadzących działalność w branży zagrożonej pandemią SARS-CoV-2 (PREMIE)

Informacja dla Beneficjentów działania 19.2 prowadzących działalność w branży zagrożonej pandemią SARS-CoV-2 - Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Premie)

W związku z przepisami rozporządzenia MRiRW z dnia 3 marca 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 informujemy o możliwości złożenia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego  pisemnego wniosku dotyczącego potrzeby zawarcia aneksu.

Uwaga: Aneks odnosi się tylko do określonej grupy Beneficjentów tj. Beneficjentów prowadzących działalność w branży zagrożonej pandemią SARS-CoV-2 oraz podpisywany jest na wniosek Beneficjenta.

Wzór formularza aneksu : pobierz