Gospodarka wodno-ściekowa - nabór wniosków

Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie na operacje typu: Gospodarka wodno – ściekowa

Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii na operacje typu: Gospodarka wodno – ściekowa w terminie od dnia 24 sierpnia 2020 roku do dnia 30 września 2020 roku.

Wnioski należy składać w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, mieszczącego się przy ulicy Generała George’a Smitha Pattona 8, 15-688 Białystok, w poniedziałki od 8:00 do 16:00, a w pozostałe dni (wtorek – piątek) od 7:30 do 15:30. Ostateczny termin naboru projektów upływa 30 września 2020 roku o godz. 15:30.

Przewidywana wysokość środków dla województwa podlaskiego wynosi ok. 17 mln zł i stanowi różnicę pomiędzy kwotą środków przyznanych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa”, a kwotą środków zakontraktowanych w ramach poprzednich dwóch naborach wniosków tj. ok. 120 mln zł.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją oraz formularz umowy o przyznanie pomocy dostępne są na stronie internetowej - PRZEJDŹ DO FORMULARZY

Informacje na temat warunków ubiegania się o pomoc udzielają pracownicy Referatu Wdrażania Projektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w poniedziałki od 8:00 do 16:00, a w pozostałe dni (wtorek – piątek) od 7:30 do 15:30 oraz pod numerem telefonu (85) 66 54 760 lub 723, 724, 725, 762.

Marszałek Województwa Podlaskiego
Artur Kosicki