Lista operacji - "Targowiska"

Lista operacji na operacje typu: "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zarząd Województwa Podlaskiego dnia 05 grudnia 2017 roku podjął Uchwałę Nr 259/3558/2017 w sprawie zatwierdzenia listy operacji, informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W ramach przeprowadzonego w terminie od 22 maja 2017 r. do 14 lipca 2017 r. naboru, do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wpłynęło 15 wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę kosztów kwalifikowalnych 21 985 053,67 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFRROW - 13 989 083,00  zł.. Pozytywnie zweryfikowano 14 wniosków. Na liście operacji znalazło się 14 projektów na łączną kwotę pomocy EFRROW 12 377 133,00 PLN (wg załącznika Nr 1 do uchwały), 1 wniosek został wycofany przez wnioskodawcę.

Umowy o przyznanie pomocy na ww. operacje zawarte będą w kolejności wynikającej z listy operacji. Kwota limitu przewidziana dla województwa podlaskiego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1755, z 2016 r. poz. 1719 oraz z 2017 r. poz. 1091, 1936) na ten typ operacji wynosi 3 410 550,00 euro, tj. ok. 14,3 mln zł. co pozwoli na podpisanie umów ze wszystkimi 14 pozytywnie zweryfikowanymi projektami.

 

Lista operacji - pobierz plik