Pomoc Techniczna

ZESTAWIENIE OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH SCHEMATU I POMOCY TECHNICZNEJ PROW 2014-2020

Samorząd Województwa Podlaskiego informuje, iż w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizuje niżej wymienione operacje:

- „Wynagrodzenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2014-2020”;

- „Wsparcie realizacji zadań delegowanych w ramach PROW 2014-2020”

których celem jest stworzenie optymalnych warunków dla zapewnienia efektywnej i skutecznej realizacji działań w ramach Programu.

Planuje się, iż operacja zapewni możliwość sprawnego funkcjonowania podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz efektywnego wdrażania Programu.