Działanie 10. Targi i wystawy

Pełna nazwa: Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą

Działanie dziesiąte Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dotyczy wspierania organizacji i udziału w targach i wystawach tematycznych a rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą. Ogólnie sformułowane działanie przeznaczone jest właściwie dla producentów żywności oraz mieszkańców wsi, którzy tworzą produkty lokalne - tradycyjne i bazujące na tradycji. Ważne przy tym jest, by twórcy ci w swoich wyrobach (nie tylko żywnościowych) nawiązywali do tradycji polskiej wsi. W ten sposób spełniony może być warunek "promocji polskiej wsi".

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wybrał dwanaście zakresów tematycznych. Pełna ich lista została zawarta w Planie Działania KSOW na lata 2014-2020 dostępnym pod tym linkiem [kliknij]. W zakresach tych znajdziemy m. in. następujące zagadnienia:

- aktywizacja obszarów wiejskich (w tym zwiększanie przepływu informacji pomiędzy administracją i organizacjami społecznymi oraz przedsiębiorcami),
- skracanie łańcucha dystrybucji pomiędzy rolnikiem i konsumentem – w tym także rozwój przetwórstwa lokalnego,
- wspieranie przedsiębiorczości wiejskiej,
- wspieranie produktów o certyfikowanej jakości (tzw „żywności wysokiej jakości”),
- racjonalizacja gospodarowaniem zasobami przyrody oraz planowanie rozwoju lokalnego,
- wspieranie rdzennych ras zwierząt i odmian roślin,
- promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego,
- rozwój społeczeństwa cyfrowego na wsi.

Jakie formy realizacji przewidziano?

We wspomnianym Planie Działania KSOW na lata 2014-2020 znajdziemy bardzo szeroki wachlarz operacji w rodzaju nieinwestycyjnym (operacje KSOW nie mogą być nakierowane na zakup sprzętu, wyposażenia remontu, adaptacji itp.). Nasze cele możemy osiągać za pośrednictwem:

1) targi/impreza plenerowa/wystawa;
2) stoisko wystawiennicze/punkt informacyjny na targach/imprezie plenerowej/wystawie;
3) publikacja/materiał drukowany;
4) prasa;
5) audycja/film/spot odpowiednio w radiu i telewizji;
6) analiza/ekspertyza/badanie;
7) konkurs/ olimpiada;
8) informacje i publikacje w internecie;
9) inne.

W tym działaniu w ramach KSOW można sfinansować nie tylko udział w targach czy wystawach, a więc prezentowanie swoich wyrobów, towarów czy umiejętności podczas imprezy, lecz również organizowanie takich spotkań. Tu oczywiście może być spełniony jeden z ważnych celów przyświecających całemu projektowi Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, a więc informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i o możliwościach finansowania. Bo targi to nie tylko wystawy i prezentacje, to także seminaria, prelekcje, spotkania robocze i punkty informacyjne.

Organizacja imprez targowych i prezentacji wyrobów wymaga rozpoznania rynku. Potrzebna więc będzie w ramach przygotowań szczegółowa kwerenda producentów, twórców i innych potencjalnych uczestników takich targów. Te czasochłonne zadania również należą do zadań uwzględnianych w KSOW.

Jednym z zadań imprez targowych organizowanych w ramach działania dziesiątego musi być promowanie polskich produktów żywnościowych, a także promowanie kultury wiejskiej, dziedzictwa kulturowego, turystyki wiejskiej (w tym agroturystyki) i nowych technologii. Odnosi się to zarówno do imprez organizowanych na terenie kraju, jak i targów organizowanych za granicą kraju. Przygotowując imprezę targową, czy też wybierając się na taką imprezę, musimy więc pamiętać, że działanie dziesiąte w planie działań KSOW wyróżnia tylko niektóre tego typu spotkań. W swoim wniosku musimy wykazać, że impreza dotyczy aspektów określonych w Planie Działania KSOW.

Pamiętamy oczywiście, że imprezy targowe muszą być atrakcyjne nie tylko dla osób, które je organizują i wystawiają na nich swoje towary, lecz także muszą czymś przyciągnąć rzesze odwiedzających. Należy więc dysponować odpowiednim potencjałem lub nawiązać kontakt ze specjalistami z branży targowej, wykorzystać ich wiedzę, doświadczenie i rozeznanie rynku. Możemy zamówić odpowiednią ekspertyzę czy opracowanie. Liczenie na własną intuicję może nas srodze zawieść.

Podczas przygotowywania wniosku do KSOW należy pamiętać, że działanie dziesiąte może również pełnić funkcję edukacyjną - więc możemy przygotować odpowiednie zajęcia na przykład dla młodzieży, bądź quizy, gry, konkursy dla wszystkich - z zagadnieniami które pomogą widzom poszerzyć swoją wiedzę na temat interesujących nas zjawisk, obszarów, wyrobów. Targi jednak to w dużej części funkcja marketingowa, czyli rozpoznanie potrzeb klientów, ustalenie optymalnej wielkości produkcji i metod dystrybucji swoich wyrobów. Ta funkcja ma przede wszystkim zastosowanie praktyczne - w naszej działalności wytwórczej wiedza o kręgu odbiorców naszych produktów może okazać się bezcenna. Zatem i tu przyda się uzyskać pomoc fachowców od badania rynku i można zlecić im odpowiednie podsumowanie naszych targów. Pamiętajmy też, że udział w targach powinien sprzyjać wymianie doświadczeń, nawiązywaniu kontaktów handlowych, a także promocji na arenie międzynarodowej.

Weźmy też pod uwagę, że wśród zakresów tematycznych, jakie obejmuje działanie dziesiąte, znajduje się upowszechnianie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystywania przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego; a także upowszechnianie wiedzy w zakresie tworzenia krótkich łańcuchów dostaw oraz upowszechnianie wiedzy w zakresie dotyczącym zachowania różnorodności genetycznej roślin lub zwierząt. Te zakresy tematyczne podpowiadają nam, na co zwrócić szczególną uwagę przy organizacji targów oraz także przy wyborze targów, na których planujemy swój udział. Oczywiście jeśli będziemy ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach działania dziesiątego planu KSOW.

Formy realizacji naszego przedsięwzięcia w ramach działania dziesiątego w tym przypadku wydają się oczywiste. Oprócz samych targów, imprez plenerowych czy wystaw możemy zaplanować tworzenie odpowiednich stoisk wystawienniczych czy punktów informacyjnych. Nie zapominajmy, że wśród form naszego działania możemy zaplanować konkursy, quizy dla targowych gości, zaś całość naszych doświadczeń i praktyk możemy opisać w odpowiedniej publikacji czy to drukowanej, czy też internetowej. Powinniśmy zatem wszystkie powyższe uwagi rozważyć jeszcze przed złożeniem wniosku do KSOW. Pomoże to nam właściwie przygotować się do naboru, w którym na omawiane działanie przewidziano 40 tys. zł. 

Czego unikamy w działaniu 10? Należy pamiętać, że operacje KSOW muszą mieć charakter prospołeczny, oddziaływujący na określone środowisko lub obszar. Nie powinno się zgłaszać operacji, których nadrzędnym celem jest promocja określonej firmy lub marki.