Możliwość aneksowania umowy - Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

W dniu 10 września 2020 roku weszły w życie przepisy zmieniające Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 roku poz. 1555).

Beneficjent zainteresowany zmianą umowy w zakresie, o którym mowa w rozporządzeniu powinien wystąpić do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego z pisemnym wnioskiem o aneks do wcześniej zawartej umowy o przyznaniu pomocy  (do wersji 7z i wcześniejszych).

Działając w oparciu o zapisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, powyższe stanowi ofertę Zarządu Województwa Podlaskiego dotyczącą zmiany umowy o przyznaniu pomocy w zakresie uwzględniającym przepisy zmienionego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla poddziałania 19.2.

Wzór formularza aneksu : pobierz

Treść rozporządzenia: pobierz