Aktualizacja instrukcji do wniosku o płatność - 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Informujemy, że na naszej stronie pojawiła się zaktualizowana Instrukcja wypełniania wniosku o płatność dla działania 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, objętego PROW na lata 2014-2020 (5z_zm), (aktualizacja marzec 2021 r.). Zostały w niej uwzględnione zapisy dotyczące możliwości korzystania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pokrycie wkładu własnego realizowanej operacji.

Zaktualizowana instrukcja znajduje się w części "Formularze" dla wszystkich typów operacji, tj.: 7.2.1. „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, 7.2.2. „Gospodarka wodno-ściekowa”, 7.4.1.1 „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, 7.4.1.2 „Kształtowanie przestrzeni publicznej”, 7.4.2 „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”, oraz 7.6.1 „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”.