Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego - Nabór wniosków

Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie na operacje typu: "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego"

Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, na operacje typu: Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego w terminie od dnia 23 kwietnia 2018 roku do dnia 18 maja 2018 roku.

Wnioski należy składać w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, mieszczącego się przy ulicy Gen. F. Kleeberga 20, 15-691 Białystok, w poniedziałki od 800 do 1600, a w pozostałe dni (wtorek – piątek) od 730 do 1530. Dopuszczalne jest również składanie wniosków przez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej za pomocą operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.). W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę. Ostateczny termin naboru projektów upływa 18 maja 2018 roku o godz. 1530.

Warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej określony został w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1737 z późn. zm.).

Zasady przyznawania punktów:

O kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru operacji:

1) do wniosku o przyznanie pomocy załączono opinie wojewódzkiego konserwatora zabytków o złym stanie technicznym zabytku i konieczności natychmiastowego podjęcia prac o charakterze interwencyjnym- 5 punktów,

2) w wyniku realizacji operacji:

a) więcej niż 50% dotychczas używanej powierzchni obiektu budowlanego będącego jej przedmiotem uzyska nowe przeznaczenie i będzie służyło celom edukacyjnym, kulturalnym lub promocyjnym danego regionu- 4 punkty,

b) nie więcej niż 50% i nie mniej niż 30% powierzchni obiektu budowlanego będącego jej przedmiotem uzyska nowe przeznaczenie i będzie służyło celom edukacyjnym, kulturalnym lub promocyjnym danego regionu- 3 punkty,

c) mniej niż 30% i nie mniej niż 20% powierzchni obiektu budowlanego będącego jej przedmiotem uzyska nowe przeznaczenie i będzie służyło celom edukacyjnym, kulturalnym lub promocyjnym danego regionu- 1 punkt;

3) obiekt budowlany będący przedmiotem operacji na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy jest wpisany:

a) do rejestru zabytków- 4 punkty,

b) do wojewódzkiej ewidencji zabytków- 2 punkty;

4) operacja będzie realizowana w powiecie, w którym na 1000 zamieszkałych osób według najnowszych na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wynikowych informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej przypada:

a) co najmniej 100 noclegów udzielonych turystom- 3 punkty,

b) mniej niż 100 i co najmniej 50 noclegów udzielonych turystom- 2 punkty,

c) mniej niż 50 i co najmniej 10 noclegów udzielonych turystom- 1 punkt;

5) operacja uwzględnia zastosowanie rozwiązań, które są innowacyjne co najmniej w skali województwa, w tym rozwiązań organizacyjnych, technicznych lub technologicznych, które zapewnią warunki dla tworzenia wysokiej jakości oferty turystycznej, edukacyjnej lub kulturalnej- 3 punkty;

6) operacja będzie realizowana w gminie, w której na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy występuje co najmniej jedna z form ochrony przyrody określona w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody- 1 punkt;

7) w gminie, w której będzie realizowana operacja, na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy znajduje się co najmniej pięć obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków albo obiektów, o których mowa w art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody- 6 punktów;

Podstawą przyznania punktów będzie zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub kopie decyzji lub postanowień WKZ o wpisie do rejestru lub ewidencji zabytków, lub w przypadku obiektów, o których mowa z art. 44 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody – Uchwała rady gminy o ustanowieniu przedmiotowego obiektu.

8) w gminie, w której będzie realizowana operacja, w okresie ostatnich 36 miesięcy od dnia ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy zostały wyremontowane, odrestaurowane lub zrewitalizowane:

a) co najmniej trzy obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków- 5 punktów,

b) dwa obiekty spełniające warunki określone w tiret pierwszym- 4 punkty,

c) jeden obiekt spełniający warunki określone w tiret pierwszym- 2 punkty;

Podstawą przyznania punktów będą dokumenty potwierdzające przeprowadzenie prac remontowych/restauratorskich/rewitalizacyjnych np. umowy z wykonawcami wraz z protokołami odbioru.

9) obiekt budowlany będący przedmiotem operacji na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wchodzi w skład historycznego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków- 1 punkt.

Podstawą przyznania punktów będzie zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub kopie decyzji lub postanowień WKZ o wpisie do rejestru lub ewidencji zabytków, lub w przypadku obiektów, o których mowa z art. 44 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody – Uchwała rady gminy o ustanowieniu przedmiotowego obiektu.

Pomoc może być przyznana na realizację operacji, która uzyskała co najmniej 16 punktów, według kolejności ustalonej przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji - od operacji, która uzyskała największą liczbę punktów, do operacji, która uzyskała najmniejszą liczbę punktów.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015r. poz. 1755 z późn. zm.) limit środków ustalono na poziomie 595 798 euro.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją oraz formularz umowy o przyznanie pomocy dostępne są na naszej stronie internetowej - kliknij

Informacje na temat warunków ubiegania się o pomoc udzielają pracownicy Referatu Wdrażania Projektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w poniedziałki od 8:00 do 16:00, a w pozostałe dni (wtorek – piątek) od 7:30 do 15:30 oraz pod numerem telefonu 85 66 54 760 lub 723, 724, 725, 762.


Marszałek Województwa Podlaskiego
Jerzy Leszczyński