Informacja dotycząca dostępności środków na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach PROW 2014-2020

Informacja dotycząca dostępności środków na realizację inwestycji z zakresu gospodarki wodno - ściekowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

W związku z licznymi prośbami wnioskodawców dotyczącymi zwiększenia środków finansowych na realizację projektów z zakresu gospodarki wodno – ściekowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014 - 2020 uprzejmie informujemy, że Samorząd Województwa Podlaskiego dokłada wszelkich starań w celu pozyskania dodatkowych środków lub ich przesunięć pomiędzy działaniami programu.

Dzięki szybkiej reakcji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek Zarządu Województwa, w październiku 2017 r. zmienione zostało rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków, w którym m.in. oprócz zwiększenia limitu na operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa” wydłużeniu o 6 miesięcy uległ również termin, w jakim wnioskodawcy, których projekty zostały pozytywnie ocenione, oczekują na podpisanie umowy o przyznaniu pomocy, w przypadku ewentualnego zwolnienia się dodatkowych środków.

W związku z tym, że zmiany w ww. rozporządzeniu oraz ograniczone środki, jakimi dysponujemy nie  pozwoliły na sfinansowanie wszystkich, gotowych do realizacji projektów ponownie zwrócono się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – p. Krzysztofa Jurgiela z prośbą  o zwiększenie środków finansowych na zapewnienie najpilniejszych potrzeb oraz o przesunięcie niewykorzystanych w ramach naboru na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” środków w wysokości ok. 490 tys. Euro  w przedmiotowym zakresie.

W odpowiedzi otrzymaliśmy zapewnienie, że propozycja przesunięcia środków została zaakceptowana i uwzględniona w przekazanym do Komisji Europejskiej wniosku o modyfikację programu. Ponadto poinformowano nas, że w trybie ciągłym prowadzony jest monitoring stopnia wykorzystania środków w ramach wszystkich działań programu i w przypadku zdiagnozowania ryzyka ich niewykorzystania będą podejmowane decyzje o kolejnych realokacjach pomiędzy działaniami.