Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

Pełna nazwa: Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

To ostatnie z opisywanych działań w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Ma ono służyć uzyskaniu równowagi ekonomicznej, przyrodniczej i społecznej na obszarach wiejskich poprzez promocję zrównoważonego rozwoju tych obszarów.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wybrał dwanaście zakresów tematycznych. Pełna ich lista została zawarta w Planie Działania KSOW na lata 2014-2020 dostępnym pod tym adresem [kliknij]. W zakresach tych znajdziemy m. in. następujące zagadnienia:

- aktywizacja obszarów wiejskich (w tym zwiększanie przepływu informacji pomiędzy administracją i organizacjami społecznymi oraz przedsiębiorcami),
- skracanie łańcucha dystrybucji pomiędzy rolnikiem i konsumentem – w tym także rozwój przetwórstwa lokalnego,
- wspieranie przedsiębiorczości wiejskiej,
- wspieranie produktów o certyfikowanej jakości (tzw „żywności wysokiej jakości”),
- racjonalizacja gospodarowaniem zasobami przyrody oraz planowanie rozwoju lokalnego,
- wspieranie rdzennych ras zwierząt i odmian roślin,
- promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego,
- rozwój społeczeństwa cyfrowego na wsi.

Jakie formy realizacji przewidziano?

We wspomnianym Planie Działania KSOW na lata 2014-2020 znajdziemy bardzo szeroki wachlarz operacji w rodzaju nieinwestycyjnym (operacje KSOW nie mogą być nakierowane na zakup sprzętu, wyposażenia remontu, adaptacji itp.). Nasze cele możemy osiągać za pośrednictwem:

1) szkolenie/seminarium/warsztat/spotkanie;
2) konferencja/kongres;
3) targi/impreza plenerowa/wystawa;
4) stoisko wystawiennicze/punkt informacyjny na targach/imprezie plenerowej/wystawie;
5) publikacja/materiał drukowany;
6) prasa;
7) audycja/film/spot odpowiednio w radiu i telewizji;
8) analiza/ekspertyza/badanie;
9) konkurs/olimpiada;
10) informacje i publikacje w internecie;
11) inne.

Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich zakłada wspieranie podejmowanie zróżnicowanej działalności gospodarczej oraz kształtowanie jej w sposób zapewniający zachowanie walorów środowiskowych i kulturowych, poprawę warunków życia oraz zapewnienie mieszkańcom i przedsiębiorcom dostępu do usług, a także rozwój funkcji kulturowych i społecznych wsi. Realizacja działania ma przyczynić się do rozwoju współpracy regionalnej i budowania partnerskich relacji ze społecznością lokalną. Zachowane i wypromowane zostanie dziedzictwo kulturowe, kulinarne i przyrodnicze na obszarach wiejskich.

Realizowane w ramach działania trzynastego projekty dadzą możliwość eksponowania wartości polskiej kultury, z jej regionalną różnorodnością i dziedzictwem loklnych społeczności z jednej strony, a poprawą jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich z drugiej. Cenne tu będą wszelkie inicjatywy, które sprzyjają szeroko rozumianemu wzrostowi gospodarczemu, poprawie warunków i jakości życia – ale z poszanowaniem otoczenia przyrodniczego. Działanie może być wykorzystane do promocji produktu lokalnego, sprzedaży bezpośredniej, folkloru, zwyczajów i tradycji, rozwoju wszelkich form turystyki wiejskiej, rekreacji i sportu oraz promocji funkcji społecznych i pozarolniczych gospodarstw rolnych, wpływających na poprawę życia na obszarach wiejskich, promowanie zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku, ale także promocji postaw ekologicznych, w tym związanych z ochroną środowiska, przeciwdziałaniem i adaptacją do zmian klimatu.

W ramach działania trzynastego realizujemy dwa ważne cele KSOW: cel nr 1 „Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich”;

oraz cel nr 3 „Informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym”.

Składając swą propozycję w naborze, należy mieć je na uwadze.  Na realizację projektu w ramach działania trzynastego w następnym naborze wniosków w województwie podlaskim przewidziano 40 tys. zł.