Działanie 6. Transfer wiedzy i doświadczeń

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich jest strukturą. W strukturze wszystkie elementy działają wspólnie dla osiągnięcia zaplanowanych efektów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. W strukturze także każdy element może czerpać doświadczenie i wiedzę od pozostałych elementów. W ten sposób, dzięki wspólnemu celowi, wiele elementów spaja się w jedną sieć zależności i współdziałań.

Doświadczenia w funkcjonowaniu w Polsce Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pokazały, że dobrze działająca sieć służy prawidłowemu przepływowi informacji pomiędzy instytucjami i organizacjami zaangażowanym w rozwoju obszarów wiejskich. Działanie szóste wśród działań KSOW pozwala najlepiej wykorzystać te współzależności. W działaniu szóstym zwracamy szczególną uwagę na wiedzę i doświadczenie. Idealna operacja powinna również angażować środowisko naukowe – a zwłaszcza sprzyjać propagowaniu innowacji.

Aktywność wspierana w ramach działania szóstego skupia się z jednej strony na wymianie wiedzy pomiędzy podmiotami działającymi wspólnie oraz propagowaniu i rozpowszechnianiu efektów pracy, rezultatów podjętych już działań. A więc dzięki takim działaniom możemy otrzymać zasób odpowiedniej wiedzy potrzebnej do działania w określonym kierunku, a także zapoznać się z wnioskami praktyków płynącymi z doświadczenia w realizacji podobnych do naszych zmierzeń.

Pamiętamy przy tym, że nie każda wiedza i nie każde doświadczenie będziemy wykorzystywać w ramach działania szóstego KSOW. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wybrał dwanaście zakresów tematycznych. Pełna ich lista została zawarta w Planie Działania KSOW na lata 2014-2020 [kliknij i zapoznaj się]. W zakresach tych znajdziemy m. in. następujące zagadnienia:

- aktywizacja obszarów wiejskich (w tym zwiększanie przepływu informacji pomiędzy administracją i organizacjami społecznymi oraz przedsiębiorcami),
- skracanie łańcucha dystrybucji pomiędzy rolnikiem i konsumentem – w tym także rozwój przetwórstwa lokalnego,
- wspieranie przedsiębiorczości wiejskiej,
- wspieranie produktów o certyfikowanej jakości (tzw „żywności wysokiej jakości”),
- racjonalizacja gospodarowaniem zasobami przyrody oraz planowanie rozwoju lokalnego,
- wspieranie rdzennych ras zwierząt i odmian roślin,
- promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego,
- rozwój społeczeństwa cyfrowego na wsi.

Jakie formy realizacji przewidziano?

We wspomnianym Planie Działania KSOW na lata 2014-2020 znajdziemy bardzo szeroki wachlarz operacji w rodzaju nieinwestycyjnym (operacje KSOW nie mogą być nakierowane na zakup sprzętu, wyposażenia remontu, adaptacji itp.). Nasze cele możemy osiągać za pośrednictwem:

1) szkolenie/seminarium/warsztat/spotkanie;
2) wyjazd studyjny;
3) konferencja/kongres;
4) targi/impreza plenerowa/wystawa;
5) stoisko wystawiennicze/punkt informacyjny na targach/imprezie plenerowej/wystawie;
6) publikacja/materiał drukowany;
7) prasa;
8) audycja/film/spot odpowiednio w radiu i telewizji;
9) analiza/ekspertyza/badanie;
10) informacje i publikacje w internecie.

Aby poznać doświadczenie innych w realizacji celów podobnych do tych, które sobie stawiamy, można w ramach działania szóstego KSOW np. przygotować warsztaty połączone z wyjazdem studyjnym - by zobaczyć na własne oczy to, co u siebie chcemy stworzyć. Zdobędziemy wiedzę bezcenną, bo opartą na praktyce i doświadczeniu. Ogólnie więc możemy powiedzieć, że działanie szóste służy wymianie wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich, a także promowaniu integracji i współpracy między nimi. Pamiętamy, że w Polsce istnieje baza instytucji ułatwiająca wypracowanie rozwiązań potrzebnych dla rozwoju wsi i rolnictwa i ich transfer do praktyki oraz upowszechnienie aktualnej wiedzy niezbędnej w prowadzeniu działalności, w szczególności rolniczej. Istnieje także bogate zaplecze szkolnictwa wyższego oraz instytucji naukowo-badawczych działających w tym obszarze. Wszystkie one mogą dostarczać oraz upowszechniać nowe rozwiązania i wiedzę.

Na działanie szóste w najbliższym naborze wniosków w ramach KSOW na rok 2018 w województwie podlaskim przewidziano kwotę 240 tys. zł. Partnerom nie narzuca się górnych i dolnych limitów finansowych na poszczególne operacje (aczkolwiek z oczywistych względów nie mogą przekroczyć przewidzianej alokacji).

Czego unikamy w działaniu 6? Należy pamiętać, że operacje KSOW muszą mieć charakter prospołeczny, oddziaływujący na określone środowisko lub obszar. Nie powinno się zgłaszać operacji, których nadrzędnym celem jest np. rozwoju własnej kariery naukowej lub promocja określonej firmy lub marki.