Działanie 12. Dobre praktyki rozwijają wieś

Pełna nazwa: Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich

Dobry przykład ma fenomenalne znaczenie w zakresie propagowania skutecznych rozwiązań na obszarach wiejskich. Może być inspiracją oraz zachętą do działania. Właśnie z takiego założenia wyszli zapewne pomysłodawcy europejskiej bazy dobrych praktyk, którą rozwijają przedstawiciele krajów członkowskich w tematyce obszarów wiejskich. W Polsce powstaje ona pod kierunkiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na tej stronie.

Przy pomocy działania dwunastego mamy niepowtarzalną możliwość zasilić ową bazę rezultatami swojego projektu. Działanie powstało po to, by pomagać w realizacji projektów zgodnych z priorytetami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Służy upowszechnianiu wśród potencjalnych beneficjentów i beneficjentów PROW skutecznych rozwiązań wspierających rozwój obszarów wiejskich.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wybrał dwanaście zakresów tematycznych. Pełna ich lista została zawarta w Planie Działania KSOW na lata 2014-2020 dostępnym pod tym adresem [kliknij]. W zakresach tych znajdziemy m. in. następujące zagadnienia:

- aktywizacja obszarów wiejskich (w tym zwiększanie przepływu informacji pomiędzy administracją i organizacjami społecznymi oraz przedsiębiorcami),
- skracanie łańcucha dystrybucji pomiędzy rolnikiem i konsumentem – w tym także rozwój przetwórstwa lokalnego,
- wspieranie przedsiębiorczości wiejskiej,
- wspieranie produktów o certyfikowanej jakości (tzw „żywności wysokiej jakości”),
- racjonalizacja gospodarowaniem zasobami przyrody oraz planowanie rozwoju lokalnego,
- wspieranie rdzennych ras zwierząt i odmian roślin,
- promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego,
- rozwój społeczeństwa cyfrowego na wsi.

Jakie formy realizacji przewidziano?

We wspomnianym Planie Działania KSOW na lata 2014-2020 znajdziemy bardzo szeroki wachlarz operacji w rodzaju nieinwestycyjnym (operacje KSOW nie mogą być nakierowane na zakup sprzętu, wyposażenia remontu, adaptacji itp.). Nasze cele możemy osiągać za pośrednictwem:

1) szkolenie/seminarium/warsztat/spotkanie;
2) wyjazd studyjny;
3) konferencja/kongres;
4) targi/impreza plenerowa/wystawa;
5) stoisko wystawiennicze/punkt informacyjny na targach/imprezie plenerowej/wystawie;
6) publikacja/materiał drukowany;
7) prasa;
8) audycja/film/spot odpowiednio w radiu i telewizji;
9) analiza/ekspertyza/badanie;
10) konkurs/olimpiada;
11) informacje i publikacje w internecie;
12) inne.

Działanie dwunaste polega na szukaniu takich rozwiązań, które łączą różne aktywności w ramach rozmaitych funduszy, ale nakierowanych na jeden cel, jakim jest dobro i poprawa bytu ludzi na wsi. Jeszcze jedno ważne w przypadku tego działania zastrzeżenie. Przykłady operacji zgromadzonych w ramach planu działania KSOW powinny zawierać co najmniej elementy wskazane w formularzu projektu realizującego priorytety PROW 2014-2020 znajdującym się na portalu KSOW i zostać zgłoszone jednostce centralnej KSOW celem publikacji w Bazie dobrych praktyk. Wniosek Partnera KSOW na upowszechnienie dobrych praktyk powinien zawierać zidentyfikowane przykłady operacji, które będą promowane.

Wspomnieliśmy, że działanie realizuje wszystkie priorytety PROW 2014-2020 - jest ich sześć i warto je wymienić:

- Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich.
- Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego Zarządzania lasami.
- Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie.
- Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem.
- Promowanie efektywnego gospodarowania zasobami i wspieranie przechodzenia w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu.
-Promowanie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Jednocześnie Partnerzy, mający pomysł na operację do sfinansowania w ramach KSOW, winni wiedzieć, iż działanie dwunaste realizuje cel KSOW nr 2 „Podniesienie jakości realizacji Programu” i przygotowywać swe operacje wpisując się w powyższe zapisy.

Na realizację projektów z działania dwunastego w naborze 2018 przeznaczono w województwie podlaskim 40 tys. zł.